Privacybeleid2020-03-25T16:14:19+00:00

PRIVACYBELEID

 

COPRO vindt bescherming van de privacy belangrijk en wil u zo veel mogelijk informeren en respecteren en u controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. 

In dit document vindt u informatie over welke gegevens verzameld worden, waarom, hoelang COPRO ze bewaart, wat uw privacyrechten zijn en hoe u die kunt uitoefenen.

1.    WIE WORDT BESCHERMD DOOR DIT PRIVACYBELEID?

Dit privacybeleid geldt voor de persoonsgegevens die COPRO als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en is ook van toepassing bij gebruik van de websites van COPRO.

2.    WAT BETEKENT ‘VERWERKING VAN GEGEVENS’ EN WIE IS DAARVOOR VERANTWOORDELIJK?

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we: elke verwerking van gegevens die zich als natuurlijke persoon kunnen identificeren. 

Over welke gegevens het precies gaat, kunt u terugvinden onder punt 3 ‘Welke persoonsgegevens worden verwerkt?’. Het begrip ‘verwerking’ is ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op om het even welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van die gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke

De onpartijdige instelling voor de controle van bouwproducten
COPRO vzw 
Z.1 Researchpark
Kranenberg 190
1731 Zellik

ingeschreven bij de KBO onder nummer 0424.377.275, is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens. 

3.    WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

COPRO verwerkt persoonsgegevens die via de persoon zelf of via de organisatie verkregen worden.

Dit betreft:

 • organisatie (naam, adres, telefoon, fax, e-mail, ondernemingsnummer, rekeningnummer)
 • naam
 • voornaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • hoedanigheid binnen de organisatie
 • taal

4.    WAARVOOR GEBRUIKT COPRO DIE PERSOONSGEGEVENS?

COPRO verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens verwerkt worden die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken we persoonsgegevens wanneer dat noodzakelijk is:

 • in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van een verbintenis;
 • in het kader van de voorbereiding, uitvoering van een evenement;
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan we onderworpen zijn. 

Is het verwerken van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk om een van die redenen? Dan vraagt COPRO steeds uw toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken.

5.    HOE WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

COPRO doet alles binnen haar mogelijkheden om de persoonsgegevens en de privacy te beschermen.

De medewerkers van COPRO worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens en zijn gebonden aan het beroepsgeheim. 

COPRO stelt alles in het werk om de naleving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen rond de verwerking van persoonsgegevens te verzekeren.

Er wordt gebruikgemaakt van allerlei technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van uw gegevens, waaronder: beveiliging met een paswoord, beveiliging van de harddisk met encryptiesoftware, firewalls, antivirussoftware. 

Als er zich een gegevenslek zou voordoen met nadelige gevolgen voor uw persoonsgegevens, dan wordt u in de door de wet voorziene omstandigheden persoonlijk verwittigd.

6.    WORDEN PERSOONSGEGEVENS DOORGEGEVEN?

COPRO geeft geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij:

 • dat nodig is voor onze dienstverlening. Sommige van onze databanken maken we toegankelijk voor derden die werken in onze opdracht en die ons bijstaan bij het leveren van diensten. De doorgifte van uw gegevens gebeurt enkel voor die doeleinden waarvoor COPRO uw gegevens zelf verwerkt en is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht. COPRO ziet erop toe dat zij, net zoals wij, uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvaders beheren en voorziet daarvoor adequate contractuele waarborgen; 
 • u COPRO daar toelating voor geeft. Als COPRO in andere situaties persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dat met een expliciete kennisgeving waarin toelichting gegeven wordt over de derde, de doeleinden van de doorgifte en de verwerking. Waar dat wettelijk vereist is, vraagt COPRO u om uw uitdrukkelijke toestemming.

7.    WELKE PRIVACYRECHTEN ZIJN VAN TOEPASSING EN HOE KUNT U DIE UITOEFENEN?

7.1     RECHT VAN INZAGE

U heeft het recht om op elk ogenblik van COPRO te vernemen of COPRO al dan niet uw persoonsgegevens verwerkt, en als dat het geval is, om die gegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen over:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de ontvangers;
 • indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

U heeft het recht om een gratis kopie te ontvangen, na bewijs van identiteit, van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm. COPRO kan een redelijke vergoeding vragen om haar administratieve kosten te dekken voor elke bijkomende kopie die u vraagt.

7.2    RECHT OP VERBETERING

U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onmiddellijk te laten rechtzetten.

Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken we u dan ook om ons elke wijziging te melden, met bewijs van identiteit. 

7.3    RECHT OP WISSEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen:

 • wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of verwerkt zijn door COPRO;
 • wanneer u uw eerdere toestemming voor de verwerking intrekt en er geen andere rechtsgrond is waar COPRO zich op kan beroepen voor de (verdere) verwerking;
 • wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er geen zwaarder doorwegende, gerechtvaardigde gronden bestaan voor de (verdere) verwerking door COPRO;
 • wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt worden;
 • wanneer uw persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het verzoek, met bewijs van identiteit, tot het wissen van persoonsgegevens kan enkel door COPRO geweigerd worden wanneer dat gerechtvaardigd is, zoals bij het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of wegens een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.

7.4    RECHT OP BEPERKING

U kunt COPRO vragen, met bewijs van identiteit, om de verwerking van de persoonsgegevens te beperken wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onrechtmatig is of COPRO de gegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden. 

7.5    RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te ‘recupereren’, na bewijs van identiteit. Dat kan enkel voor de persoonsgegevens die u zelf verstrekt heeft aan COPRO gebaseerd op toestemming of verbintenis.

U kunt COPRO verzoeken:

 • om de betrokken persoonsgegevens terug te krijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm; 
 • om de betrokken persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U bent daarbij zelf verantwoordelijk voor de juistheid en veiligheid van het (e-mail)adres dat u voor de doorgifte opgeeft. COPRO heeft het recht dit te weigeren als de doorgifte technisch niet mogelijk is. 
7.6    RECHT OM BEZWAAR IN TE DIENEN

U heeft het recht om op grond van uw bijzondere situatie bezwaar te maken, met bewijs van identiteit, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking kadert in het gerechtvaardigde belang van COPRO of in het algemeen belang. 

COPRO zal in dat geval de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij COPRO dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan die van u óf wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (bijvoorbeeld het indienen van een verzoek bij een rechtbank).

8.    WAT IS DE BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS? 

De verwerkte persoonsgegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor de goede werking van COPRO.

9.    HOE KUNT U COPRO CONTACTEREN?

Voor meer informatie over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met COPRO via privacy@copro.eu.

10.    ESCALATIE BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door COPRO kunt u zich wenden tot: 

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact